Ophavsret

Er standarder omfattet af Ophavsretsloven? Dansk Standard har samtlige rettigheder, herunder ophavsretten, til arbejdsdokumenter og standarder.

En standard er ifølge Ophavsretsloven et litterært værk. I visse tilfælde udgøres standarden af tekniske tegninger, symboler eller lignende. Disse standarder er i modsætning til de egentlige litterære værker ikke udtrykt gennem ord. Alligevel defineres de som et litterært værk, fordi der videregives et meningsindhold med fx en teknisk tegning.

Efter gældende dansk ret tilhører ophavsretten den, der frembringer standarden eller den, der har fået overdraget ophavsretten. Når standarder udarbejdes på regionalt, europæisk eller internationalt niveau, forbeholder den relevante standardiseringsorganisation sig imidlertid samtlige rettigheder, herunder ophavsretten, til den videre udnyttelse af arbejdsdokumenter eller standarder. Det betyder i praksis, at de eksperter, der skriver standarderne, i forbindelse deres deltagelse i standardiseringsarbejdet, fraskriver sig ophavsrettighederne, som i sidste ende overdrages til de nationale standardiseringsorganisationer, fx Dansk Standard.

Den praktiske betydning af ophavsretten

Når ophavsretten overdrages til standardiseringsorganisationerne, betyder det, at selvom en virksomhed betaler sine medarbejdere for at deltage i standardiseringsarbejdet, kan virksomheden ikke kvit og frit udnytte arbejdsdokumenterne eller den færdige standard i virksomheden.

Ophavsretten til standarder og arbejdsdokumenter giver Dansk Standard eneret i Danmark til at råde over samt fremstille eksemplarer af standarder og arbejdsdokumenter. Endvidere kan Dansk Standard gøre dokumenterne tilgængelige for almenheden i både den oprindelige og reviderede form, herunder oversættelse eller omarbejdelse.

Ønskes en standard gengivet, kræver det Dansk Standards samtykke. Ved gengivelse ligestilles bearbejdelser, således at den, der måtte oversætte, omarbejde eller på anden måde bearbejde standarden, er forpligtet til at indhente Dansk Standards samtykke forud for en sådan oversættelse, omarbejdelse eller anden bearbejdelse af standarden.

Ved køb af en standard opnås alene ret til det enkelte eksemplar. Dette betyder fx, at når en virksomhed skal anvende flere eksemplarer/kopier til forskellige medarbejdere, skal der søges om tilladelse hos Dansk Standard, før der foretages hel eller delvis reproduktion.

På tilsvarende vis skal der søges om tilladelse, flere brugere skal have adgang til standarder på elektronisk form, eller hvis afsnit af den elektroniske udgave af standarden kopieres eller udskrives i flere eksemplarer end indkøbte licenser.